Premia na pozarolniczą działalność gospodarczą

Dofinansowanie (bezzwrotna premia) dla rolników na rozpoczęcie lub rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej

Wysokość dotacji:
150 000 zł – 250 000 zł

NABÓR WNIOSKÓW: LISTOPAD 2021 r.

Z naszą pomocą uzyskasz dofinansowanie. Pomożemy Ci na każdym etapie ubiegania się o dotację !

tel. 726 230 778

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje !

Wysokość dofinansowania

Pomoc przyznaje się w wysokości uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, i tak:

  • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje tylko samozatrudnienie i nie będzie utworzone dodatkowe stanowisko pracy,
  • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje poza samozatrudnieniem utworzenie jednego miejsca prac,
  • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje poza samozatrudnieniem utworzenie dwóch miejsc pracy.

Dofinansowanie można otrzymać również na rozwój już prowadzonej działalności gospodarczej, ubezpieczonej w KRUS. W takim przypadku o dotację można się ubiegać deklarując utworzenie przynajmniej jednego stanowiska pracy w pełnym wymiarze oraz rozszerzając działalność o nowy kod PKD. Pozostałe kryteria ubiegania się o dotację są takie jak w przypadku podejmowania działalności.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

Dofinansowanie z ARiMR może otrzymać rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Ponadto aby złożyć wniosek trzeba spełnić niżej wymienione warunki:

  1. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie gminy wiejskiej lubgminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,
  2. Do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznana została jednolita płatność obszarowa za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Na co można przeznaczyć premię ?

Dofinansowanie można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe i wydatki takie powinny stanowić co najmniej 70% kwoty pomocy. Do wydatków tych zaliczamy: inwestycje budowlane, zakup maszyn, urządzeń, wyposażania i środków transportu bezpośrednio związanych z planowaną działalnością gospodarczą.

Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia. Operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości mogą być realizowane jeśli miejsce położenia tej nieruchomości będzie znajdować się w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Jak wypłacana jest premia ?

Premia wypłacana jest w dwóch ratach, i tak:

  • I rata – w wysokości 80% premii, wypłacana z góry, po spełnieniu przez beneficjenta warunków wydania decyzja. Termin złożenia wniosku i płatność I raty to 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
  • II rata – w wysokości 20% premii – po realizacji biznesplanu

OFERUJEMY PAŃSTWU USŁUGĘ PRZYGOTOWANIA WNIOSKU I BIZNESPLANU

KONSULTACJE WSTĘPNE SĄ BEZPŁATNE !
W ich trakcie weryfikujemy możliwość otrzymania dofinansowania oraz jego wysokość

W ramach usługi przygotujemy dla Ciebie:
i

Wniosek

Biznesplan

Załączniki

Wnioski o płatność

ETAPY REALIZACJI USŁUGI PRZEZ NASZĄ FIRMĘ
BEZPŁATNE KONSULTACJE
Analiza możliwości uzyskania dofinansowania
PODPISANIE UMOWY Z KLIENTEM
W umowie gwarantujemy uzyskanie dofinansowania
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ
Przygotowanie przez naszą firmę wniosku, biznesplanu, załączników oraz złożenie dokumentów do ARiMR
PŁATNOŚĆ I RATY WYNAGRODZENIA ZA WYKONANĄ USŁUGĘ
Płatność wynagrodzenia za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
OTRZYMANIE PRZEZ KLIENTA DECYZJI O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA
Decyzja z ARiMR o przyznaniu dofinansowania
PŁATNOŚĆ II RATY WYNAGRODZENIA ZA WYKONANĄ USŁUGĘ
Płatność wynagrodzenia za otrzymanie dofinansowania
PRZYGOTOWANIE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ WNIOSKÓW O WYPŁATĘ PREMII
Przygotowanie wniosku o wypłatę I i II transzy dotacji
OFERUJEMY PAŃSTWU USŁUGĘ PRZYGOTOWANIA WNIOSKU I BIZNESPLANU

KONSULTACJE WSTĘPNE SĄ BEZPŁATNE !

Masz pytania?

Zadzwoń do nas lub napisz, chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania, zapraszamy do kontaktu.