Premia 60 000 zł na rozwój małych gospodarstw

Dofinansowanie z ARiMR (bezzwrotna premia) dla rolników na rozwój małego gospodarstwa

Restrukturyzacji małych gospodarstw

Wysokość dotacji:
60 000 zł

NABÓR WNIOSKÓW:
16 maj 2022 r. – 14 lipiec 2022 r.

Z naszą pomocą uzyskasz dofinansowanie. Pomożemy Ci na każdym etapie ubiegania się o dotację !

tel. 667 677 336

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje !

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:

Premia może zostać przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym: gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest mniejsza niż 15 tys. euro;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
 • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji;
 • nie otrzymał pomocy w ramach innych naborów;
 • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

 • jego dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
 • jego przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów;
 • działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:

Premia w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna jest w II ratach:

 • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

PRZEZNACZENIE POMOCY:

Premia może zostać przeznaczona na:

 • inwestycje budowlane (remontowo-modernizacyjne) w budynkach związanych z prowadzoną działalnością rolniczą ( w tym działy specjalne),
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, sprzętu, pojazdów wykorzystywanych w prowadzonej działalności rolniczej,
 • szkolenia i usługi doradcze,
 • realizację innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;

Inwestycje mają na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa:

 • do co najmniej 10 tys. euro,
 • co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej, w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:

 • nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
 • w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.
W ramach usługi oferujemy

Bezpłatną weryfikację możliwości otrzymania dofinansowania. Po weryfikacji zawieramy umowę, w której dajemy gwarancję przyznania bezzwrotnej premii lub zwrot całkowitych kosztów

Szczegółową analizę restrukturyzacji gospodarstwa, zaplanowanie zasiewów oraz przeznaczenia premii

Przygotowanie projektu wniosku, biznesplanu oraz załączników

Weryfikację dokumentacji i wprowadzenie ewentualnych zmian

Złożenie dokumentów do ARiMR

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji przygotowanie wniosku o I ratę premii

Usługa kompleksowej obsługi wniosku

Przygotowanie i złożenie wniosku

1900 zł + 4% wartości premii za sukces

GWARANCJA PRZYZNANIA DOTACJI !

Zaufaj profesjonalistom i zleć przygotowanie kompletnej dokumentacji do ARiMR. Na każdym etapie oceny wniosku będziemy z Tobą w kontakcie i w razie konieczności przygotujemy niezbędne korekty. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji przyznającej premię, przygotujemy wniosek o wypłatę I raty dofinansowania.

Masz pytania?

Zadzwoń do nas lub napisz, chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania, zapraszamy do kontaktu.