fbpx

Dofinansowania z LGD

Dofinansowania z LGD na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

 

Lokalne Grupy Działania to rodzaj partnerstwa terytorialnego. Do ich zadań należy zrzeszanie lokalnych organizacji oraz mieszkańców gmin należących do poszczególnych Grup.  Ich misją jest podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD dla mieszkańców, partnerów w biznesie, rolnictwa oraz turystów. Wspierają one różne inicjatywy społeczne, opierające się na zasobach przyrodniczych i kulturalnych obszaru, na jakim działają. Dofinansowanie jest przyznawane na projekt, który służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej – warunek konieczny.

 

Dla nowych przedsiębiorców LGD przewidują pomoc do 50-80 tys., a w niektórych nawet 100 tys. zł. Dofinansowanie takich projektów może mieć wysokość nawet 100% wartości inwestycji, a wnioskodawca nie musi posiadać wkładu własnego. Wnioski powinny opisywać projekty związane z działalnością produkcyjną, usługową, jak i turystyczną (o ile działalność zostanie zarejestrowana lub już jest prowadzona).

 

Poziom dofinansowania dla istniejących przedsiębiorstw wynosi do 70%, a wartość dotacji w tym przypadku może sięgać nawet 300 tys. złotych.

O wsparcie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • jest pełnoletnia;
 • ma miejsce zameldowania na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego LSR (czyli na terenie gmin, objętych działaniem LGD – wsi i miast do 20 tys. mieszkańców);
 • posiada specjalny numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (o nadanie numeru można wystąpić do ARMiR w każdym momencie);
 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS;
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia
  6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w szczególności nie była wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • w przypadku osób prowadzących działalność musi ona zostać zarejestrowana,
  a składki powinny być odprowadzane do ZUS. Firma, która ubiega się o takie wsparcie, powinna funkcjonować co najmniej rok w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku – to szansa również dla młodych firm, które funkcjonują niewiele ponad rok oraz dla tych, które z różnych powodów, były czasowo zawieszone. Poza tym musi posiadać siedzibę na terenie zrzeszonej gminy, a planowana inwestycja również musi mieć miejsce na tym terenie;
 • utworzy w ramach planowanej działalności przynajmniej jedno miejsce pracy;
 • nie musi być osobą bezrobotną. Pod uwagę będzie brane także fakt, czy wnioskodawca lub potencjalny pracownik pochodzą z tzw. grupy osób defaworyzowanych, co będzie dodatkowo punktowane podczas oceny. Do takiej grupy zalicza się w zależności od Lokalnej Grupy Działania m.in. kobiety, osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w urzędzie pracy przez przynajmniej 12 miesięcy), osoby poniżej 30 i powyżej 50 roku życia.

 

 

Do kosztów kwalifikowanych, które można sfinansować w ramach dotacji z LGD zalicza się:

 • zakupu robót budowlanych lub usług;
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;
 • zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą;
 • podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT;
 • inne, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
Get more information about the top paying online casino australia.

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej, gdzie podlega ocenie punktowej. Na ilość punktów możliwych do zdobycia często ma wpływ możliwość pozyskania punktów premiujących, które wynikają z tego czy:

 • skorzystałaś z doradztwa/szkolenia w LGD, przewidzianego dla naboru;
 • planujesz zatrudnić pracownika;
 • czy należysz do grupy defaworyzowanej (np. kobieta powracająca na rynek pracy po urodzeniu dziecka).

Po zakończeniu naboru wniosków, LGD ma 45 dni na dokonanie oceny i wyboru operacji. Następnie informuje wnioskodawców o wynikach oceny Rady LGD i przekazuje wnioski wybrane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego, właściwego miejscowo dla konkretnej LGD, w ciągu 4 miesięcy weryfikuje wybrane wnioski i wzywa do uzupełnień lub podpisuje umowy przyznania pomocy z beneficjentami.

Oferta naszej Fundacji

Oferujemy Państwu usługę kompleksowej obsługi dokumentacji aplikacyjnej, tj.:

konsultacje; ocean możliwości uzyskania dofinansowania; przygotowanie wniosku;

przygotowanie biznesplanu; wykonanie niezbędnych korekt na etapie oceny wniosku; przygotowanie rozliczenia dofinansowania.

Cena usług:

2000 zł
+ 3 % wartości przyznanego dofinansowania
Dokumentacja dotycząca rozpoczęcia działalności gospodarczej: I cześć 2 000 zł brutto, płatne po przekazaniu klientowi kompletnej dokumentacji + 3 % wartości przyznanego dofinansowania, płatne po zawarciu umowy przyznającej środki.
2500 zł
+ 3 % wartości przyznanego dofinansowania
Dokumentacja dotycząca rozwoju działalności gospodarczej: I cześć 2 500 zł brutto, płatne po przekazaniu klientowi kompletnej dokumentacji + 3 % wartości przyznanego dofinansowania, płatne po zawarciu umowy przyznającej środki.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę zgodnie z naszą Polityką prywatności

  Adres

  ul. Łukasiewicza 1A


  66-100 Sulechów

  Kontakt

  Social media

  Prawa autorskie © 2020
  Fundacja Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy”.

  Przewiń do góry