fbpx

Dofinansowania z PUP

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy

 

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy może zostać przyznane bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej, w wysokości nie wyżej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. 

 

O przyznanie środków może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:

 1.      Nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania złożyła oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu poprzedzającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 2. Nie otrzymała dotychczas bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 3. Nie złożyła wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego PUP;
 4. Nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 5. Złożony wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony;
 6. Nie jest studentem studiów dziennych (może studiować zaocznie).

 

Dodatkowym warunkiem jaki musi spełniać bezrobotny, chcący ubiegać się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej jest nie odmówienie, w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku bez uzasadnionej przyczyny propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, nie przerwanie z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, podjęcia po skierowaniu szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz nieprzerwanie z własnej winy, w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów podyplomowych lub przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przyznane na:

 1. działalność prowadzoną w formie spółek osobowych i handlowych;
 2. działalność prowadzoną poza granicami kraju;
 3. działalność w zakresie handlu obnośnego i obwoźnego (akwizycja, handel na bazarach i targowiskach);
 4. działalność sezonową;
 5.   przejęcie już istniejącej działalności.

 

You need to know about the highest payout online casino australia.

Zabezpieczenie realizacji umowy musi stanowić jedna z poniższych form:

 1. weksel z poręczeniem wekslowym (aval);
 2. poręczenie dwóch osób fizycznych;
 3. blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
 4. gwarancja bankowa,
 5. zastaw na prawach lub rzeczach,
 6. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

 

Procedura otrzymania dotacji


Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć wniosek, która zawiera elementy biznensplanu. Najczęściej cała procedura trwa ponad miesiąc. Bada się formalne i merytoryczne wypełnienie wniosku, kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, jego doświadczenie oraz ocenia się planowaną działalność. Istotne jest spełnienie warunków określonych w regulaminie udostępnianym przez konkretny urząd. Rozpatrywanie wniosków przez urząd trwa około 30 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku trzeba czekać ok. tydzień na podpisanie umowy z danym urzędem pracy oraz poręczycielami (poręczyciel zabezpiecza ewentualny zwrot kwoty dotacji w razie niedotrzymania przez wnioskującego warunków umowy). Dopiero po podpisaniu tej umowy przez strony, pieniądze w ciągu kilku dni trafiają na konto osoby, która złożyła uprzednio wniosek o dotacje z urzędu pracy. W terminie wskazanym w umowie należy założyć działalność gospodarczą.

Nie można założyć działalności przed otrzymaniem środków!!!

 

Oferta naszej fundacji:

Nasza fundacja oferuje Państwu kompleksową obsługę wniosku. Zakres usługi:

 •  konsultacje,
 • ocena możliwości otrzymania dofinansowania,
 • przygotowanie wniosku i biznesplanu,
 • rozliczenie dofinansowania.

Koszt usługi to 750 zł brutto, płatne po przygotowaniu i przekazaniu klientowi kompletnej dokumentacji. Konsultacje wstępne i ocena możliwości uzyskania dofinansowania są bezpłatne.

 

Zapraszamy Państwa do darmowych konsultacji wstępnych pod nr tel. 667 677 336 lub do biura fundacji: ul. Łukasiewicza 1A, 66-100 Sulechów.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę zgodnie z naszą Polityką prywatności

  Adres

  ul. Łukasiewicza 1A


  66-100 Sulechów

  Kontakt

  Social media

  Prawa autorskie © 2020
  Fundacja Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy”.

  Przewiń do góry