fbpx

Program Moja Woda

Dotacja do 5000 zł na instalację do zbierania wody opadowej – dofinansowanie 80 % poniesionych kosztów

Program Moja Woda dotyczy przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

 

W ramach programu można ponosić koszty na: zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody – pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

 

W ramach programu można rozliczać koszty powstałe

od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

 

Warunki dofinansowania:

  1. Zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;
  2. Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych;
  3. Dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej;
  4. Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim;
  5. Okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata od daty jego zakończenia;
  6. W okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem;
  7. Zakończenie przedsięwzięcia, rozumiane jako data podpisania protokołu odbioru końcowego lub oświadczenia o samodzielnym montażu, nie może nastąpić później niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku pierwotnego.

 

OFERTA FUNDACJI

Przygotujemy dla Ciebie wniosek oraz rozliczymy inwestycję
Koszt kompleksowej obsługi wniosku
to 250 zł
Konsultacje wstępne oraz ocena możliwości uzyskania dofinansowania są BEZPŁATNE !
Zapraszamy do kontaktu 
tel. pod nr 667 677 336
Przewiń do góry